Privatumo politika

Šis Dokumentas yra sukurtas pagal Europos Sąjungos bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 reikalavimus, kurie numato E-parduotuvės lankytojo apsisprendimo teisę dėl asmens duomenų tvarkymo. Maloniai kviečiame ir prašome susipažinti su šiame Dokumente taikoma mūsų E-parduotuvės Privatumo politika ir nuostatais.

Visos Dokumente pateikiamos taisyklės įsigalioja nuo 2021-02-18

Pagrindinės sąvokos

Bendrovė – mūsų E-parduotuvės asmens duomenų valdytojas, kuriam sutinkate teikti ir perleisti savo asmens duomenis trečioms šalims.

Dokumentas – https://rituale.lt/ patvirtinta Privatumo Politika.

Duomenų valdytojas – MB Rituale Skin Stories.

E-parduotuvė – duomenų valdytojo MB Rituale Skin Stories valdomas tinklalapis-elektroninė parduotuvė interneto adresu https://rituale.lt/.

Paslaugos – visos Duomenų valdytojo teikiamos paslaugos, susijusios su konsultacijų ir grožio priemonių prekyba internetu per Bendrovės E-parduotuvę.

Pirkėjas – https://rituale.lt/ lankytojas ar E-parduotuvės klientas.

 

 1. Bendrosios nuostatos.
 • Šios sąlygos reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasi Bendrovė (toliau – „mes“) tvarko https://rituale.lt/ (toliau – „E-parduotuvės“) Pirkėjų (toliau – „Jūs“, „Jūsų“) asmens duomenis.
 • https://rituale.lt/ E-parduotuvės asmens duomenų valdytojas yra MB „Rituale Skin       Stories“. Juridinio asmens kodas: 305638013, adresas: Vaižganto g. 11F-10, Kaunas, el. paštas: info@rituale.lt.
 • MB „Rituale Skin Stories“ (toliau – „mes“) (toliau – „Bendrovė“) saugo savo pirkėjų ir pačios Bendrovės elektroninės parduotuvės https://rituale.lt/(toliau – E-parduotuvė) Pirkėjų (toliau – „Jūs“, „Jūsų“) asmens duomenis, taikydama aukščiausius duomenų apsaugos standartus.
 • Renkami duomenys yra tvarkomi ir saugomi Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka. Tvarkydami asmens duomenis atsakingai laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų priežiūros institucijų nurodymų bei rekomendacijų.
 • Dokumente numatytos sąlygos yra taikomos nepriklausomai nuo įrenginio tipo: stacionarus, nešiojamas arba planšetinis kompiuteris, mobilus telefonas, televizorius ar kt.
 • Dokumente numatytos sąlygos yra taikomos kiekvieną kartą lankantis E-parduotuvėje ir naudojantis teikiamomis Paslaugomis: registracijos metu, prekių paieškos ir užsakymo metu, visais būdais bendraujant su E-parduotuvės valdytojais bei atsakingais asmenimis (užklausos, žinutės), sutinkant gauti pasiūlymus, sutinkant su slapukų (angl. cookies) taisyklėmis ir jų įdiegimu į jūsų įrenginį, kitu būdu pateikiant savo duomenis E-parduotuvėje.

 

 1. Asmens duomenų rinkimas.
 • E-parduotuvės lankytojų ir Pirkėjų pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, banko sąskaitos duomenys) naudojami vartotojo paskyros registracijos formai užpildyti ir įtvirtinti, prekių ar Paslaugų užsakymui patvirtinti ir vykdyti, užklausimo formoms siųsti, grąžinti prekes.
 • E-parduotuvėje renkama informacija apie E-parduotuvės lankytojų ir Pirkėjų naudojamus įrenginius, jų tipus, technines charakteristikas, operacinės sistemos versijas, naršykles, prisijungimo datą ir laiką. Šie duomenys automatiškai gaunami iš naudojamos naršyklės.
 • E-parduotuvėje fiksuojami IP adresai ir geografinės vietos duomenys naudojami bendram informacijos rinkimui ir E-parduotuvės veiklos analizavimui. Tai Duomenų valdytojui padeda stebėti tendencijas, veiksmus ir siekiant abipusės naudos sėkmingai vystyti E-parduotuvės veiklą.
 • Visi duomenys gali būti renkami ir tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjui suteikiama teisė tokį leidimą atšaukti raštu (el. paštu) kreipiantis į Duomenų valdytoją.
 • Bendri teisėto tvarkymo pagrindai: pirkimo sutartis, teisės aktų nustatytų prievolių vykdymas (finansinė apskaita, archyvavimas ir kt.), sutikimas tiesioginės rinkodaros tikslais, interesas atsakyti į visais būdais pateiktas Pirkėjų užklausas.
 • Ne asmeninius Pirkėjo duomenis, t.y. duomenis, susijusius su įsigytomis prekėmis, Duomenų valdytojas gali naudoti statistiniais tikslais. Toks duomenų rinkimas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Pirkėjo tapatybės. Duomenų valdytojas pasilieka teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai.
 • Duomenų valdytojo E-parduotuvėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Rekomenduojame perskaityti tokias privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms.

 

 

 1. Duomenų saugojimo terminai.
 • E-parduotuvėje renkami Pirkėjų asmens duomenys saugomi tiek laiko, kiek reikalinga šiame Dokumente nustatytiems tikslams pasiekti. Išimtis taikoma tuomet, kai ilgesnis asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimas yra nustatytas pagal taikomus norminius teisės aktus, pvz.: apskaitos, buhalterinių ar kitų dokumentų saugojimo terminai ir kt. Taip pat, esant reikalui, dėl Duomenų valdytojo teisėtų interesų gynybos teisminėse ar kitose valstybės institucijose.
 • Pirkėjui suvedus duomenis į vartotojo paskyrą jie saugomi tol, kol pašalinama Pirkėjo paskyra. Nuo paskyros pašalinimo įrodymų duomenys 2 (dvejus) metus neaktyviai saugomi archyvuose galimų teisinių ginčų ir jų sprendimo tikslais.
 • Gavus Pirkėjo sutikimą, tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė renka, tvarko ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis 2 (dvejus) metus nuo sutikimo davimo momento arba iki sutikimo atšaukimo. 1 (vienerius) metus po to paties sutikimo naudojimo termino pasibaigimo duomenys neaktyviai saugomi archyvuose.
 • E-parduotuvės susisiekimo užklausoje („Susisiekite“) pateikti duomenys galimų teisinių ginčų ir jų sprendimo tikslais yra saugomi 2 (dvejus) metus nuo užklausos pateikimo.
 • Duomenų valdytojas atsakingas už teisingą ir sąžiningą duomenų rinkimą.
 • Duomenų valdytojas užtikrina nuolat atnaujinamų duomenų rinkimą ir imasi visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugojama pasenusi arba nereikalinga informacija.

 

4. Prieiga prie asmens duomenų.

 • Pirkėjo asmens duomenys prieinami ribotam Duomenų valdytojo darbuotojų skaičiui ir Bendrovės informacinių technologijų, audito ar teisines paslaugas teikiančių subjektų ratui. Visiems šiems asmenims galioja griežti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai. Duomenys šiems asmenims prieinami tik tokia apimtimi, kokia yra reikalinga įgyvendinti tinkamą Pirkėjo asmens duomenų tvarkymą.
 • Dokumente nustatytiems tikslams pasiekti Duomenų valdytojas gali perduoti ar suteikti prieigą prie Pirkėjo duomenų tokiems subjektams, kaip: duomenų tvarkytojai, kurie teikia paslaugas ir tvarko Pirkėjo duomenis mūsų vardu ir interesais; subjektams, turintiems teisę gauti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus. Pvz.: įmonės, vykdančios užsakymų pristatymo paslaugas; Lietuvos Respublikos valstybei priklausančios institucijos, kurioms yra pavesta vykdyti įstatymuose numatytas funkcijas; E-parduotuvės ir Bendrovės administravimo įmonės, IT specialistai, mokėjimų tarpininkai, apskaitininkai, reklamos agentūros ir kt.
 • Duomenų valdytojas atsakingas už organizacines bei technines duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Esant nenumatytoms aplinkybėms, kurių metu kyla grėsmė asmens duomenų saugumui, Duomenų valdytojas imsis visų priemonių apsaugoti Jūsų duomenis. Apie tokias aplinkybes nedelsiant Jus informuosime.

 

5. Tiesioginė rinkodara.

 • Išreiškus sutikimą, Pirkėjo asmens duomenys yra tvarkomi E-parduotuvės tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjo sutikimas duodamas pateikus savo el. pašto adresą naudingiems pasiūlymams gauti. Sutikimas pildomas prenumeratos laukelyje.
 • Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • Atsisakymas gauti naudingus pasiūlymus ir naujienas netrukdo Pirkėjui naudotis E-parduotuvės teikiamomis Paslaugomis ar pirkti prekes. Atsisakymas tiesiog nesuteikia galimybės pasinaudoti specialiais E-parduotuvės pasiūlymais ir gauti Pirkėjui naudingą informaciją apie jo mėgstamas prekes ar pan.
 • Atsisakymas galimas informuojant Duomenų valdytoją el. paštu: parduotuve@rituale.lt.

 

6. Asmens duomenų pateikimo taisyklės.

 • Pirkėjas sutinka, kad visi asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia vartotojo paskyros kūrimo, registracijos, prekių užsakymo formoje ar kt., būtų tvarkomi remiantis šiame Dokumente nurodytomis taisyklėmis.
 • Atlikdamas registraciją (susikurdamas vartotojo paskyrą), pirkdamas prekes, užsisakydamas gauti pasiūlymus-naujienlaiškius (angl. newsletter) Pirkėjas turi užpildyti duomenų pateikimo formą.
 • Pirkėjas, atsakydamas į klausimus toje formoje, sutinka joje pateikti teisingą, tikslią ir išsamią informaciją apie save. Pirkėjas taip pat įsipareigoja atnaujinti šią informaciją, jei ji pasikeičia.
 • Jei Pirkėjas pateikia neteisingą informaciją (netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis), E-parduotuvė turi teisę sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo registravimą-pirkimą ir atsisakyti Pirkėjui teikti savo Paslaugas (anuliuoti registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti galimybes naudotis https://rituale.lt/).

 

7.Asmens duomenų pakeitimas ir atnaujinimas.

 • Pirkėjas turi teisę keisti, atnaujinti ir papildyti registracijos formoje pateiktą informaciją.
 • Duomenų valdytojas privalo turėti pilną, išsamią ir atnaujintą informaciją apie Pirkėją, kad galėtų efektyviai pildyti jo reikalavimus ir vykdyti savo funkcijas.

 

8. Taisyklių keitimas.

 • Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politikos sąlygas apie tai pranešdami https://rituale.lt/ svetainėje, nurodant informacijos atnaujinimo datą Dokumento viršuje. Ši data ir bus laikoma nauja Dokumento įsigaliojimo data.
 • Jei po šių sąlygų pasikeitimų Jūs ir toliau naudositės https://rituale.lt/ teikiamomis Paslaugomis, mes automatiškai fiksuosime, kad Jūs sutikote su sąlygų pakeitimu.

 

9. Slapukai (angl. cookies).

 • Pirkėjams besilankant Duomenų valdytojo E-parduotuvėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jo poreikiams. Tam pasitelkiame slapukus (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi Pirkėjo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti Pirkėją kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jo lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie lankytojų skaičių.
 • Pirkėjas turi pasirinkimą sutikti arba nesutikti su slapukais. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti šias funkcijas.

 

10. Baigiamosios nuostatos.

 • Šioms Privatumo sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 • Taisyklių pagrindu kylantiems nesutarimams taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai. Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Pranešimai, susiję su privatumo politika ir asmens duomenų tvarkymu, pateikiami elektroniniu paštu: parduotuve@rituale.lt. Atsakymą pateikiame per 30 darbo dienų tokia forma, kokia buvo gauta užklausa ar pretenzija.